2016 in vogelvlucht

wetboek, 2016 in een vogelvluchtDe opvallendste veranderingen op een rij

Januari is traditioneel een maand van terugblikken en vooruitkijken. Om het jaar goed geïnformeerd te beginnen, blikken we in deze P.zine nog even terug op een aantal opvallende wettelijke veranderingen van het afgelopen jaar.

Wat veranderde er voor AOW-gerechtigde werknemers?

Periodeduur in ABU-cao verkort

Per 1 juli 2016 is in de ABU-cao de periodeduur van flexibele contracten voor medewerkers vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd. Sinds die datum kunnen zij niet meer 130 weken in Fase A werken, maar geldt een maximum van 78 gewerkte weken. Op deze 78 weken wordt (indien van toepassing) het relevante arbeidsverleden (waarin nagenoeg dezelfde arbeid werd verricht) in mindering gebracht. Als dit arbeidsverleden meer dan 26 weken is, blijven er ten minste toch 52 weken over in Fase A.

Fasensysteem AOW-PLUS vervallen

Werkgevers kunnen maximaal zes contracten in vier jaar met AOW-gerechtigde werknemers aangaan voordat er een vast dienstverband ontstaat. Hierdoor zal het fasensysteem AOW-plus vervallen (artikel 33 NBBU-cao). Door het overgangsrecht is de uitgebreide fase 3 voor AOW-gerechtigden per 1 juli 2016 uit de cao verdwenen. Vanaf die datum geldt het reguliere NBBU-fasensysteem (fase 1 t/m 4) voor AOW-gerechtigden. In fase 3 zijn op AOW-gerechtigden dus ook nog maar maximaal zes contracten in maximaal vier jaar van toepassing.

Loondoorbetaling bij ziekte naar 13 weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-ers, met een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, is teruggebracht naar 13 weken (in de NBBU-cao per 1 januari 2017). In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt ook bekeken of de loondoorbetaling bij ziekte eventueel tot zes weken wordt teruggebracht.

Ten minste minimumloonpayforpeople-pzine-zakgeld

AOW’ers krijgen, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Voor AOW-gerechtigde uitzendkrachten in dienst bij een uitzendonderneming, blijft het loonverhoudingsvoorschrift gewoon van toepassing.

Wat  veranderde voor zzp’ers?

Wet DBA

Op 1 mei 2016 werd de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) geïntroduceerd ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De wet DBA maakt, middels modelovereenkomsten, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Als een zzp’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht. De handhaving van de wet is opgeschort tot januari 2018, tot die tijd geldt een overgangsperiode.

Wat veranderde er voor uitzendbureaus?

Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 januari 2016 trad het grootste deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking. De WAS is bedoeld om schijnconstructies en misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat dan om constructies die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen waardoor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt ontstaat. Daarnaast zijn er werkgevers die via dergelijke constructies de sociale premies ontduiken. Met deze wet wil minister Asscher een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt creëren.

Wet Keten Aansprakelijkheid

Met de WAS heeft de werknemer de keuze om bij onderbetaling of niet betalen van het verschuldigde cao-loon, dat loon te vorderen bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever (dus de inlener van het uitzendbureau) hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze vordering niet wordt voldaan, kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten, ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid.

Giraal uitbetalen van het wettelijk minimumloon (WML)payforpeople-pzine-verandering

Werknemers moeten minimaal het netto equivalent van het WML giraal gestort krijgen. Het moet controleerbaar zijn dat het loon daadwerkelijk naar de betreffende medewerker is gestort. Loon kan dan ook alleen worden overgemaakt naar een rekeningnummer op naam van de medewerker (met uitzondering van schuldhulpverlening). Bij niet naleven van deze regel kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Specificatie van loonstrook

Loonstroken moeten transparanter worden. De bedragen waaruit het loon is opgebouwd, waaronder eventuele onkostenvergoedingen, alsmede de bedragen die op het loon zijn ingehouden, moeten voortaan gespecificeerd zijn op de loonstrook.

Naming and Shaming door Inspectie SZW

De inspectie SZW gaat de namen van de gecontroleerde instanties inclusief de resultaten van de inspecties, bekendmaken (inspectieresultatenszw.nl). Ook zullen werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW informatie gaan uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Verlenging algemeen verbindend verklaring

Een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies is de mogelijkheid om de algemeen verbindend verklaring (avv) van een cao eenmalig voor dezelfde duur, maar maximaal een jaar te verlengen, indien cao-partijen daar gezamenlijk om verzoeken.

Bron: www.overheid.nl

 

P.zine

Het bovenstaande artikel komt uit P.zine, de eerste editie van 2017. Klik hier om alle artikelen uit deze editie van januari online te lezen. P.zine is een magazine voor de flexbranche, van Pay for People, dat sinds oktober 2013 elk kwartaal gratis wordt verspreid. Het magazine brengt op een toegankelijke manier marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen onder de aandacht. Daarnaast voorziet het de lezer van achtergrondinformatie, opinies, tips & trucs.

Interesse?

P.zine wordt ieder kwartaal gratis per mail verzonden aan klanten en relaties van Pay for People. Heeft u interesse om P.zine gratis te ontvangen? Schrijf u hier in.

Suggesties of opmerkingen kunt u versturen naar info@payforpeople.nl t.a.v. P.zine.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie