Kennisbank

Wat is de Wet werk en zekerheid (Wwz)?

De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) werd op 10 juni 2014 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit betekende dat sinds 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderd zijn. Sinds 1 juli 2015 werd de ketenbepaling verkort en ging het ontslagrecht op de schop. De veranderingen op een rij:

Sinds 1 januari 2015

 • Er mag geen proeftijd meer opgenomen worden in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • Er mag alleen een concurrentiebeding opgenomen worden in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moeten uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld worden of het contract verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger en mogen niet meer onbeperkt verlengd worden.

Sinds 1 juli 2015

 • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2015 na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Er zijn twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim, moet de werkgever bij het UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kan er een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.
 • Werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad, hebben recht op een transitievergoeding.
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Sinds januari 2016

 • Sinds januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering met een maand per kwartaal ingekort van 38 naar 24 maanden. Dit betekent dat per 1 april 2019 de maximale duur van de WW-uitkering nog maar 24 maanden is. Sinds 1 januari 2016 kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden in cao’s afspraken maken over een aanvulling op de (duur van de) WW-uitkering.

Sinds januari 2020

 • Lees hier meer over hoe de transitievergoeding wordt toegepast in de nieuwe wetgeving per 1 januari 2020. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden meerdere aanpassingen doorgevoerd die invloed hebben op de flexibele schil.
 • De CAO voor Uitzendkrachten van brancheorganisaties ABU en NBBU geldt per 30 december 2019.