Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank
DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus treedt de nieuwe ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. De wet is onder meer een uitbreiding van de bestaande informatieplicht voor werkgevers en moet zo meer helderheid te geven over een aantal arbeidsvoorwaarden. De wet biedt ook meer zekerheid voor werkgevers en ziet toe op gelijke minimumrechten voor werknemers in alle EU-lidstaten wil concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Recht op nevenactiviteiten

Naast transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden regelt de nieuwe wet ook dat een verbod op nevenwerkzaamheden alleen nog maar mogelijk is als de werkgever daar een objectieve rechtvaardiging voor heeft. Een objectieve rechtvaardiging is bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid en/of bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.

Kosten voor scholing

De nieuwe wet verplicht de werkgever ook om de kosten te dragen voor scholing die de werkgever verplicht moet aanbieden op grond van EU-recht, de wet of een cao. De werkgever moet de werknemer ook de gelegenheid bieden deze scholing te volgen onder werktijd. De aanvullende vraag van de Eerste Kamer of de algemene scholingsverplichting van artikel 7:611a ook onder nieuwe wettelijke regeling valt, beantwoordde minister Van Gennip bevestigend in de Memorie van Antwoord. Dit betekent dat scholing die noodzakelijk is om de afgesproken functie te kunnen blijven voldoen, kosteloos en onder werktijd moet worden aangeboden. Een studiekostenbeding is daarvoor niet meer mogelijk. Vaak gaat het hier om scholing ten aanzien van veiligheid en vakbekwaamheid.

Artikel 7:611a BW: De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Voorspelbare arbeidstijden

De laatste belangrijke wijziging in de Wet transparante en voorspelbare arbeidstijden is dat werknemers recht krijgen op voorspelbare arbeidstijden. De dagen en tijden dat de werknemer beschikbaar is en moet zijn, moeten schriftelijk worden vastgelegd bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Buiten deze afgesproken dagen en tijden mag de werknemer opdrachten weigeren. De nieuwe regels zijn van toepassing als de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat daar sprake van is als het merendeel van de uren waarop gewerkt wordt vooraf niet bekend is en de werkgever (in)direct bepaalt wanneer gewerkt moet worden. Als de werknemer moet reageren op klantoproepen of losse opdrachten van derden, bepaalt de werkgever indirect wanneer gewerkt wordt.
 

 

AANPASSEN BESTAANDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Vanaf 1 augustus 2022 moeten alle nieuwe en lopende arbeidsovereenkomsten voldoen aan de nieuwe wet. Dit betekent dat de informatieplicht en de aanpassing inzake een verbod op nevenwerkzaamheden worden verwerkt in de arbeidsovereenkomst. Als formeel werkgever is dit een taak voor Pay for People.

Contact opnemen
Het enige dat we eventueel van jou nodig hebben, is aanvullende informatie. De rest doen wij. Mochten we inderdaad nog informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met jou op.

Wil je meer weten over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, kijk dan ook eens op de website van de Rijksoverheid.