Kennisbank

FAQ Coronavirus voor intermediairs

FAQ Coronavirus voor intermediairs - bannerHet coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel (uitzend)ondernemers verkeren in onzekerheid. Bedrijven maken zich onder meer zorgen over inzet van personeel en het doorbetalen daarvan. Hoe zit dit? Wanneer heeft een flexkracht recht op loondoorbetaling en wie draagt de doorbetalingsverplichting?

Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen, in onze FAQ Coronavirus voor intermediairs.

Let op: onderstaande FAQ Coronavirus voor intermediairs wordt dagelijks geüpdatet. 

 

FAQ Coronavirus voor intermediairs

 

Heeft mijn uitzendkracht recht op loon als hij niet kan werken door het coronavirus?

In bijna alle gevallen wel. Het hangt wel af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën.

1 – Kan de medewerker niet werken omdat hij besmet is met het coronavirus?

Dan gelden dezelfde regels als voor flexkrachten die vanwege een andere ziekte niet kunnen werken. De zieke uitzendkracht behoudt zijn recht op loondoorbetaling van 90% in het eerste jaar (dit percentage is conform de NBBU-cao). De reguliere ziekteregeling voor flexkrachten is hier van toepassing.

2 – Kan de flexkracht niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (denk aan bedrijfssluiting of een quarantaineplaatsing uit voorzorg)?

In het algemeen geldt in deze situatie: een medewerker heeft recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken voor zijn eigen rekening komt. Als een medewerker gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat hij uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan is de werknemer (nog) niet ziek, maar behoudt hij het recht op loondoorbetaling omdat de oorzaak niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij wie ligt de loondoorbetalingsplicht?

Dit hangt nauw samen met de twee situaties die zijn beschreven bij het antwoord op de eerste vraag. Daarom splitsen we ook dit antwoord op in tweeën.

1 – Kan de flexkracht niet werken omdat hij besmet is met het coronavirus?

De medewerker is ziek en hier geldt de reguliere ziekteregeling voor flexkrachten. De doorbetalingsplicht ligt hierbij niet bij u als intermediair.

2 – Kan de flexkracht niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (denk aan bedrijfssluiting of een quarantaineplaatsing uit voorzorg)?

De medewerker is (nog) niet ziek. De loondoorbetaling komt in dit geval voor rekening van intermediair op grond van de gesloten inleen-/raamovereenkomst.

Let op: wanneer de flexkracht in quarantaine zit omdat hij besmet is (geweest) met het coronavirus en/of omdat het RIVM de quarantaine adviseert om verdere besmetting te voorkomen, dan is hij wél ziek (geweest). Dan geldt de reguliere ziekteregeling voor flexkrachten, waarbij de doorbetalingsplicht niet bij u als intermediair ligt.

Hoe lang geldt mijn doorbetalingsplicht?

Hoe lang u als intermediair verantwoordelijk bent voor het doorbetalen van de flexwerker, hangt af van het type contract. We zetten het antwoord per contracttype uiteen:

Fase 1/2 mét uitsluiting loondoorbetaling

In dit geval kan er een beroep worden gedaan op de uitsluiting loondoorbetaling. Dit houdt in dat u geen loon hoeft door te betalen. Houd hierbij wel rekening met de oproeptermijn van vier dagen. Dit betekent dat wanneer u een uitzendkracht heeft ingepland, u vier dagen van te voren moet aangeven dat een dienst niet doorgaat. Anders moeten de geplande uren voor deze vier dagen worden doorbetaald.

Fase 1/2 met vaste uren en zonder uitsluiting loondoorbetaling met uitzendbeding

In dit geval kan het uitzendbeding worden toegepast. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de opdrachtgever (of flexkracht) de opdracht beëindigt. Houd hierbij wel rekening met de termijn van kennisgeving van tien kalenderdagen wanneer de uitzendkracht al 26 weken of meer heeft gewerkt.

Fase 1/2 met vaste uren, zonder uitsluiting loondoorbetaling, zonder uitzendbeding

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. De uitzendkracht dient het laatstverdiende feitelijke loon uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract. Dit loopt vaak tot het einde van de betreffende kalendermaand, maar kan iets langer zijn afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst. Indien u de flexkracht in de daaropvolgende kalendermaand niet meer inzet, vervalt de urenverplichting.

Fase 3 met vaste uren

In dit geval staat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. De werknemer dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Fase 3 min-max contracten

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen minimale uren in het contract. De uitzendkracht dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Een uitzendkracht zit verplicht in quarantaine op advies van het RIVM. Heeft hij recht op loon?

Ja, als het om een verplichte quarantaine gaat, heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.

Kan ik werktijdverkorting (deeltijd-WW) aanvragen? UPDATE: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De overheid heeft dinsdagavond 17 maart bekendgemaakt dat de werktijdverkorting vanwege de coronacrisis komt te vervallen. Hiervoor in de plaats stelt de overheid de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Onderdeel hiervan is een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van de loonkosten. De overheid heeft aangegeven dat deze regeling ook voor flexkrachten gaat gelden, maar het is nog onduidelijk hoe dit straks in de praktijk wordt gebracht. Pay for People houdt de informatievoorziening met betrekking tot het toepassen van deze nieuwe regeling nauwlettend in de gaten. Zodra meer bekend is over de openstelling van deze regeling en de overige maatregelen, lichten wij u daarover in.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart vanwege het coronavirus de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen. Hiermee wil het de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen. Dit zijn in het kort de acht maatregelen van de NOW.

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
 6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.

Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat moet ik doen als een flexkracht ziek wordt?

Stuur de medewerker naar huis, meld hem ziek bij ons (in Pay4me) en adviseer hem om zijn huisarts te bellen.

Mogen uitzendkrachten zich beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als zij thuis moeten blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag een uitzendkracht een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts een kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat het kind ziek is geworden. Als dit verlof voor langer dan een paar uur nodig is, kan de flexkracht gebruikmaken van het zorgverlof.

Het is ook een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof dat een flexkracht kan opnemen, is afhankelijk van zijn contract en de opgebouwde reserveringen.

Kan aanspraak worden gemaakt op het calamiteitenfonds?

Het calamiteitenfonds biedt geen dekking bij ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: ‘een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis’. Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake.

Moet ik maatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers besmet raken?

Iedere werkgever is verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Ook uw klanten waar de uitzendkrachten actief zijn, dienen daarvoor te zorgen. Hoe?

Tref bijvoorbeeld maatregelen om te voorkomen dat werknemers besmet raken, zoals het geven van de volgende hygiëne-instructies:

 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren;
 • Groeten zonder handen schudden;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Wegwerpzakdoekjes gebruiken.

Andere preventiemaatregelen:

 • Niet noodzakelijke zakenreizen annuleren;
 • De bedrijfsarts het personeel laten inlichten over de symptomen;
 • Laat personeel, waar mogelijk, uit voorzorg thuiswerken.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

Mogen uitzendkrachten verplicht worden om preventiemaatregelen op te volgen?

Ja, dat mag. Medewerkers zijn verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen ook instructies om een coronabesmetting te voorkomen.

Als uitzendkrachten de instructies niét opvolgen, kunt u dus actie kunnen ondernemen. Wij adviseren echter om de instructies niet als plicht over te brengen, maar vooral duidelijk te communiceren dat de maatregelen in het belang van de medewerkers zijn.

Wat moet ik doen wanneer een flexkracht niet wil komen werken uit ‘corona-angst’?

Als het werk geen gegronde aanleiding geeft voor die angst mag een medewerker worden verplicht om te komen werken. Komt de medewerker niet, dan is sprake van werkweigering en mag de loonbetaling worden stopgezet. Geef in dit geval wel altijd een waarschuwing vooraf. Het is ook een optie om de medewerker verlofdagen te laten opnemen.

Wij raden aan om in deze tijd zoveel mogelijk mee te denken met de medewerker. De overheid adviseert ook om zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken, dus probeer waar mogelijk te zorgen dat medewerkers dit overheidsadvies zo goed mogelijk kunnen opvolgen.

Komt de medewerker niet omdat hij bang is om zelf collega’s te besmetten? Als hij daar goede redenen voor heeft, bijvoorbeeld als hij net terugkomt van wintersport uit Italië, dan is het gegrond om thuis te blijven. In overleg kan dan worden gekeken naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

Een flexkracht heeft alleen lichte klachten (bijvoorbeeld verkoudheid) en wil wel werken, maar uit voorzorg heeft de opdrachtgever hem naar huis gestuurd. Thuiswerken is geen optie. Geldt dit als ziekte?

Als een opdrachtgever besluit om een flexkracht uit voorzorg naar huis te sturen terwijl hij nauwelijks klachten en geen coronasymptomen vertoont, is er (nog) geen sprake van ziekte. Het naar huis sturen is in dit geval op eigen risico van de opdrachtgever.

Mag ik vragen naar de gezondheidssituatie van een flexkracht?

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Als intermediair mag u vragen waar een uitzendkracht op vakantie is geweest. U mag ook vragen of hij gezondheidsklachten heeft. De uitzendkracht hoeft hier echter niet op te antwoorden. En als de flexkracht wel iets vertelt over zijn gezondheid, mag u dat nergens documenteren. Heeft u een vermoeden dat er iets is met een flexkracht? Geef het dan aan ons door.

Wat moet ik doen wanneer een flexkracht terugkeert uit besmet gebied?

Dit hangt er vanaf waar de flexkracht vandaan komt en hoe hij zich voelt.

Keert de flexkracht terug uit een ‘geel’ risicogebied en voelt hij zich goed? Dan kan hij gewoon komen werken. Laat hem thuiswerken en contact opnemen met zijn huisarts wanneer de medewerker gezondheidsklachten ervaart die kenmerkend zijn voor het coronavirus (koorts, kortademigheid, hoesten, luchtwegklachten). Licht ons in dit geval ook in.

Keert de flexkracht terug uit een ‘rood of oranje’ risicogebied? Laat hem dan twee weken thuiswerken. Licht ons in dit geval ook in.

Bekijk hier de actuele risicogebieden.

Mag ik preventief een gezondheidscheck uitvoeren bij flexkrachten om besmettingen op de werkvloer te voorkomen?

Nee, dit is niet toegestaan. U mag niet zelf checken of een flexkracht bijvoorbeeld koorts heeft. Wanneer u het vermoeden heeft dat iemand besmet is met het coronavirus, kunt u hem het beste naar huis sturen en hem adviseren zijn huisarts te bellen. Licht in dat geval ook ons in. Wanneer vaststaat dat een flexkracht besmet is, mag u hem wél de toegang ontzeggen. Ook dan licht u ons in.

 

Andere vraag over de gevolgen van het coronavirus voor intermediairs

Staat uw vraag niet in onze FAQ Coronavirus en heeft u een andere vraag? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.